Enskri pou fè pati nan komite a pou reponn kesyon kominote a. Se on opòtinite pou volontè ak pou w ede lòt Floridyen ki bezwen èd.

Aksyon Kominotè Florida Corona Virus la fèt avèk volontè tankou ou ki asire ke vwazen nou yo gen sekirite, konpayi nan Florid yo pran responsablite yo, ak gouvènman an ap fè travay li. Nou deja genyen politik tankou moratoryom sou degèpisman, asire ke lekòl yo toujou bay timoun yo manje, ak benefis dezas. 

JWENN ÈD

BAY ÈD

Kreyòl Ayisyen